Takie, nastawienie szkoły odpowiadało każdemu ustrojowi opartemu na wyzyskiwaniu większości przez mniejszość

Nie mogło więc nie utrzymać się w ustroju kapitalistycznym. Istniały oczywiście w tym ustroju siły, które przeciwstawiały się temu nastawieniu, lecz nie mogły one przeciwdziałać w sposób wystarczający. Chronologicznie rzecz biorąc należy tu wymienić postępową ideologię wczesnego kapitalizmu Oświecenie oraz, w głównej mierze, ruchy robotniczo-chłopskie, walczące o prawa ludu do samodzielnego myślenia. Druga przyczyna leżała zapewne w słabym rozwoju psychologii uczenia się, głównie w nienaukowym traktowaniu .procesu przyswajania wiadomości, który to proces pojmowano jako jedynie zwykle zapamiętywanie tego, co dobrze wiadome. Utożsancjia nie uczenia się z zapamiętywaniem podawanych uczniom gotowych treści zahamowało na długie lata rozwój teorii i praktyki nauczania. W rezultacie w czasach średniowiecza główny wysiłek koncentrowano na wynajdywaniu środków mających zmusić uczniów do zapamiętywania odpowiednich treści rozwinięto więc metodę katechetyczną, rozbudowano system współzawodnictwa, stosowano przemyślne kary fizyczne i psychiczne w rodzaju chłosty, oślich ławek itp. W czasach zaś późniejszych zaprzęgnięto psychologię asocjacjonistyczną do badania praw pamięci, wprowadzono i umocniono teorię stopni formalnych w nauczaniu, sformalizowano również klasowo-lekcyjny system nauczania szkolnego. Nie można tu oczywiście nie wspomnieć o buncie przeciwko takiej jednostronności, który przejawiał się w tworzeniu nowych koncepcji nauczania, np. szkoły pracy, szkoły twórczej i innych. Główny czynnik w systemie szkoły pracy (Cygnaeus, Abraham- son, Kerschensteiner, Dewey) stanowić miało działanie, szkoły życia (Decroly) zainteresowania dzieci, szkoły twórczej (Dal- croze, Gaudig, w Polsce: Spasowski i Rowid) rozwój sił twórczych. Kierunki te i szereg innych, jak plan daltoński, metoda winnetkowska, plan jenajski, zrywały jednak zazwyczaj z systemem klasowo-lekcyjnym, z zasadą systematyczności w nauczaniu i z wieloma innymi, dobrze wytrzymującymi próbę życia elementami szkoły, tradycyjnej toteż żywot ich był zwykle krótkotrwały. Nie utrzymały się w szkolnictwie masowym żadnego kraju, choć oczywiście szczegółowa analiza wykazałaby w każdym z nich kiełki słusznych myśli.

PODSTAWY TEORETYCZNE TRADYCYJNEGO NAUCZANIA

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być nasza szkoła, jeśli ma rozwijać aktywność uczniów, samodzielność w ich myśleniu i działaniu, a zarazem zapewnię wysoki poziom ich uspołecznienia. W tak postawionym pytaniu tkwi oczywiście myśl, iż cele dydaktyczno-wychowawcze, które szkoła przed sobą stawia, wpływają na charakter jej pracy, na sposób posługiwania się w niej treścią, metodami i środkami nauczania i wychowania. Nie oznacza to jednak mechanicznego przekształcania się szkoły w związku z postawieniem przez nią nowych celów i oparciem się na nowej teorii dydaktycznej, sprzyjającej osiąganiu tych celów. Proces przebudowy naszej szkoły musi trwać długo, gdyż wymaga nie tylko zrozumienia przez administrację szkolną i nauczycieli tych nowych celów i założeń, lecz także wszechstronnego i umiejętnego wdrożenia ich w codzienne życie. Mówiliśmy o tym, że szkoła tradycyjna opierała się na poglądach faworyzujących pamięć uczniów. Poglądy te swój rodowód wywodzą z nauczania w starożytności, a także z ducha szkoły średniowiecznej. Ugruntowały się one w szkole mieszczańskiej mimo pewnego osłabienia pod wpływem różnych kierunków nowego wychowania, jak np. szkoła pracy, metoda projektów, uczenie się pod kierunkiem, plan jenajski, znaczenie swoje utrzymały. Nie straciły również dotąd gruntu pod nogami i w szkole socjalistycznej, choć szkoła ta stawia przed sobą nowe cele, za którymi jednak nie zawsze nadążają metody i organizacja nauczania. Jeśli panoszenie się w naszej szkole dydaktyki jednostronnie wyolbrzymiającej rolę pamięci można wytłumaczyć tradycjonalizmem systemu szkolnego oraz zbyt słabym jeszcze wdrożeniem do praktyki marksistowskiej teorii nauczania i uczenia się, to oczywiście samo kształtowanie się takiej dydaktyki w czasach dawnych ma swoje całkiem specyficzne przyczyny, wśród których dwie wydają się najważniejsze. Korzenie pierwszej z tych przyczyn tkwią w warunkach społeczno-politycznych. Oto apelowanie do pamięci szło najczęściej w parze z kształtowaniem postawy dogmatycznej, z wyrabianiem ślepej wiary w słowo pisane, drukowane lub głoszone przez nie- laickiego często nauczyciela. W związku z tym szkołę (np. szkołę średniowieczną) cechowało dążenie do zabijania ciekawości uczniów i samodzielności myślenia, grożącej wolnomyślnością.

Ustrój socjalistyczny opiera się na społecznym władaniu środkami produkcji

Stąd uspołecznienie ucznia w czasie jego pobytu w szkole jest tak samo zadaniem szkoły, jak nauczenie go tabliczki mnożenia lub języka obcego. Różnica polega tylko na tym, że na tabliczkę mnożenia i język obcy jest przewidziany osobny czas, uspołeczniać zaś uczniów można w czasie przeznaczonym na całą naukę szkolną, a więc zarówno ucząc ich tabliczki mnożenia, jak języka obcego i wszelkich innych przedmiotów oraz prowadząc pracę wychowawczą w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zanim zastanowimy się, jak należy to czynić, odpowiedzmy na pytanie, po co należy uspołeczniać. Była już mowa o systemie wartości, jaki każdy uczeń stwarza sobie przy pomocy szkoły, rodziny i szerszego środowiska. W systemie tym można między innymi dostrzec wartości, związane z tzw. dobrem jednostki nazwijmy je tu osobistymi, dla których przeciwwagą stają się wartości związane z tzw. dobrem społeczeństwa nazwijmy je społecznymi. Łatwo stwierdzić, które wartości biorą górę w postępowaniu osobnika, skoro się go postawi w sytuacji, gdy będzie musiał wybierać między dobrem własnym a dobrem ogółu. Sytuację taką można nazwać konfliktową.
Otóż w nauczaniu tradycyjnym takich sytuacji konfliktowych niemal całkowicie brak. Za to stale podsyca się wartości egoistyczne. Ucz się, a dostaniesz nagrodę, dobry stopień, zostaniesz wyróżniony, prześcigniesz innych. Takie to przykazania wynosi uczeń z domu i szkoły w życie, które ma być dlań pogonią za osobistym sukcesem, uzyskiwanym choćby nawet kosztem innych. Tymczasem współczesna szkoła socjalistyczna nie tylko powinna tworzyć takie sytuacje, w których uczeń musi samodzielnie myśleć i działać, lecz również sytuacje konfliktowe, w których będzie zmuszony sam wybierać między dobrem jednostkowym a dobrem społecznym. Muszą to być oczywiście sytuacje, gdzie wybór dobra społecznego jest czymś naturalnym, bo tylko w takich sytuacjach łatwiej stępia się egoistyczne cechy młodych przedstawicieli społeczeństwa. W wyraźnym związku z tak rozumianym uspołecznieniem pozostaje podstawowa cecha, jaką powinien posiąść uczeń szkoły socjalistycznej, a mianowicie umiejętność zgodnego i harmonijnego współdziałania z innymi. Umiejętności tej nie zdobędzie poprzes wyuczenie się sloganów na temat współżycia ludzi, może ją natomiast posiąść tjdko przez realizację zadań wymagających wszechstronnej współpracy i współdziałania. Okazję do tego’ współdziałania stwarzają umiejętnie zorganizowane zajęcia grupowe oraz różne formy działalności społecznej. Stąd też i w szkole nowoczesnej praca grupowa i zespołowa często splata się z tradycyjnymi formami pracy jednostkowej i zbiorowej, a zadania obowiązkowe z działalnością społeczną.

Umiejętność współdziałania z innymi

W życiu codziennym każdy z nas, niezależnie od tego, czy pracuje w fabryce, w gospodarstwie rolnym, w sklepie czy biurze, zmuszony jest współdziałać z innymi, wykonując jakąś cząstkę wspólnych zadań. Ta zasada zespołowości i współpracy szczególnie typowa jest dla ustroju socjalistycznego, gdzie istnieje pełna zbieżność interesów jednostki i ogółu.
Na pytanie, czy szkoła tradycyjna przygotowuje młodzież do tego współdziałania, nie można dać pozytywnej odpowiedzi. Jej uczniowie w pojedynkę uczą się gotowych wiadomości, rozwiązują zadania, przygotowują prace pisemne, wykonują różne „ćwiczenia” lub prace praktyczne. Jeśli na lekcji nawet pracują na pozór wspólnie, to i wtedy każdy z nich zajęty jest napełnianiem swojej głowy wiadomościami, dawaniem odpowiedzi na poczet własnych stopni, o jakichś zaś formach współpracy na ogół nie ma mowy. Jest rzeczą jasną, że taka szkoła nie wyrobi w uczniach ani uspołecznienia, ani umiejętności współdziałania z innymi, a tynk*.. czasem cechy te są nieodłącznymi atrybutami uczniów nowoczesnej, socjalistycznej szkoły.

Jest rzeczą zrozumiałą, iż ta postać aktywności ma ogromną wartość

Nie tylko gwarantuje ona głębsze i trwalsze oraz w całym tego słowa znaczeniu bardziej systematyczne przyswojenie wiedzy o świecie, lecz także zapewnia wszechstronny rozwój zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, przede wszystkim ich myślenia oraz zainteresowań i zdolności do działania! Samodzielność ucznia w myśleniu i działaniu jest wybitnym przejawem jego aktywności, o której poprzednio była mowa. W stopniu wyjątkowo wysokim przyczynia się też do rozwijania procesów woli. Samodzielne działanie i myślenie bowiem to czynniki, które wymagają dużego wysiłku i pokonywania trudności, a jednocześnie wyrabiają w nas wytrwałość w pokonywaniu trudności i doprowadzaniu zaczętej pracy do końca. Sprzyjają również rozwijaniu śmiałości poszukiwań i odwagi bronienia własnych poglądów, własnego poglądu na świat, pogląd ten bowiem nie został uczniom narzucony, lecz powstał przy udziale ich własnego wysiłku.

W ten sposób proces uczenia się w pewnej mierze zbliża się do procesu badawczego

Przede wszystkim więc samodzielność myślenia uczniów może osiągać w pracy nad rozwiązywaniem problemów coraz wyższy poziom. Jednocześnie proces uczenia się zaczyna pod pewnymi względami przypominać działalność dorosłych, mianowicie dzięki rozwojowi samodzielności działania poprzez wykonywanie różnego rodzaju samodzielnych prac o charakterze praktyczno-wynalazczym. Tak więc, zamiast przyjmować wszystkie wiadomości w gotowej postaci, uczniowie poprzez samodzielne myślenie wdrażają się od najniższych klas do aktywnego poznawania świata. Jednocześnie poprzez samodzielne działanie przysposabiają się do aktywnego zmieniania świata. Aktywność uczniów nie polega tu więc na zmuszaniu się do wysiłku nad zapamiętaniem tych czy innych wiadomości lub reguł postępowania, lecz ma być przede wszystkim aktywnością poznawczą, ma być poszukiwaniem, jaka jest istota rzeczy i zjawisk i dlaczego ma być wreszcie aktywnością polegającą na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej racjonalnych form działania indywidualnego i społecznego.

Samodzielność w działaniu i myśleniu

Jest to kolejna, nie mniej ważna, cecha, jaka w szybko zmieniających się czasach musi znamionować współczesnego człowieka, a którą nowoczesna szkoła jest w stanie ukształtować. Łatwo zrozumieć, że szkoła tradycyjna, posługując się dydaktyką faworyzującą pamięć uczniów, nie mogła tej cechy rozwinąć. Inaczej rzecz się ma z dydaktyką współczesną, która opiera nauczanie i uczenie się na samodzielności myślenia i działania uczniów. Uczeń urasta tu do roli podmiotu w procesie»uczenia się, a nauczyciel staje się kierownikiem procesu poznawania świata przez uczniów, procesu rozwijania ich myślenia i działania oraz procesu przekształcania rzeczywistości przez uczniów. Uczeń, stając się pierwszoplanową postacią, przestaje być biernym konsumentem wiedzy. Nie mniej ważną sprawą staje się troska o jego rozwój. Od pierwszych do ostatnich lat nauki muszą go więc znamionować takie cechy, jak aktywność i samodzielność, skierowane na opanowanie systemu wiedzy o świecie i umiejętności z nią związanych. Dość często wiedzę tę zdobywa uczeń na drodze własnej dociekliwości myślowej, powtarzając w procesie uczenia się wiele z tych operacji myślowych, które doprowadziły ludzi do wykrycia naukowych prawd oraz do stworzenia przedmiotów zaspokajających ich potrzeby.

Ukoronowaniem aktywności ucznia jest osiągnięcie celu

Stanowi ono swoisty rodzaj rekompensaty za włożony w pracę wysiłek. Powinno też być przez ucznia traktowane jako właściwa nagroda. Jeśli temu momentowi musi towarzyszyć ocena w postaci stopnia, to już raczej jako środek dla określenia poziomu osiągnięć. Nie powinna jednak ocena stawać się ani wyłącznym, ani najważniejszym celem pracy ucznia, jak to się dość często w praktyce zdarza. Osiągnięcie celu, będąc właściwą nagrodą, staje się zarazem zachętą do stawiania sobie dalszych celów i do podejmowania nowych wysiłków. Tak więc szczególnie wartościową cechą ucznia nowoczesnej szkoły jest aktywność samorzutna, której nagrodą nie jest stopień lub chęć zatriumfowania nad innymi, lecz osiągnięcie celu wynikającego z zainteresowań i potrzeb ucznia lub ambitnej chęci dokonania czegoś. Jej regulatorem jest mocna wola dawania przewagi motywom bardziej wartościowym nad mniej wartościowymi»

Nie zawsze uczniowie, podobnie jak dorośli, wychodzą z tej walki zwycięsko

Walka motywów i wybór jednego z nich wiąże się z przyznawaniem im różnej wartości, a wartościowanie zależy w każdym indywidualnym przypadku od tego, jakim systemem wartości uczeń się kieruje, tj. jaki zdołał sobie wytworzyć system przy współudziale rodziny,, szkoły i innych wpływów środowiska. Wydaje się, iż na ten system szkoła może mieć wpływ decydujący, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Podjęta po ostatecznym wyborze decyzja prowadzi następnie do realizacji zadania. Na pozór dopiero sama działalność ucznia, związana z wykonaniem zadania, jest przejawem jego aktywności, jednak nie mniej ważne przejawy aktywności to uświadomienie celu i podjęcie decyzji. Jeśli obydwa te elementy były wyrazem umiejętnie wyzwolonej przez nauczyciela samorzutnej chęci ucznia, o przebieg wykonania możemy być bardziej spokojni. Realizacja zadania wiąże się bowiem z większym lub mniejszym wysiłkiem, wiadomo zaś, że na ogół łatwiej zdobyć się na wysiłek wówczas, gdy sami czegoś chcemy, niż wtedy, gdy tylko inni od nas czegoś chcą. Na wykonanie zadania składają się zarówno nasze działania zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne działanie przeważa nad wewnętrznym w przypadku, gdy uczniowie coś przepisują, deklamują, rysują, lepią, montują; działanie wewnętrzne gdy wyobrażają sobie, rozwiązują problemy, klasyfikują, planują. Jedne działania stale splatają się z drugimi.

Jan Władysław Dawid

Wybitny polski pedagog i psycholog, napisał znakomitą książkę Inteligencja, wola i zdolność do pracy. Kolejność tych trzech stron osobowości człowieka, tj. inteligencji, woli i zdolności do pracy, nie jest w książce Dawida przypadkowa. Odpowiada im układ trzech funkcji: wiedzieć, chcieć i móc. Każda z nich spełnia doniosłą rolę w życiu człowieka; braku woli („chcieć”) nie zrekompensuje najwyższa nawet inteligencja, brak woli wyraźnie wpływa na osłabienie zdolności do pracy, podobnie bez inteligencji mało warta jest wola i zdolność do pracy. W świetle tej książki jakże uboga jest praca szkoły, która dba tylko o „napychanie” głów uczniowskich wiadomościami w przekonaniu, że w ten sposób przynajmniej rozwinie inteligencję ucznia. Aby rozwinąć wolę uczniów i ich zdolność do pracy, trzeba poprzez racjonalnie zorganizowany proces uczenia się rozwijać wartościowe motywy uczenia się. W procesie takim nie może zabraknąć problemowego uczenia się ani grupowej pracy uczniów. Cele motywy grają decydującą rolę w podejmowaniu decyzji co do wykonania pracy. W toku podejmowania decyzji odbywa się swoista walka motywów. Jedne z nich przemawiają za wykonaniem zadania, inne przeciw.