ANALIZA TEKSTÓW

Fragmenty właściwego tekstu możemy wprowadzać do pamięci mając na ekranie jednocześnie tekst i stosowny fragment dyspozycji. Jeżeli materiał, którego dotyczy opracowanie, został wprowadzony na nośnik maszynowy, to wraz z aktualnie opracowywanym tekstem na ekranie może się również znaleźć stosowny fragment tego materiału. W przypadku pracy z edytorem tekstowym wszelkie zmiany we wprowadzonym już tekście, polegające na dopisywaniu, usuwaniu lub wymianie liter, wyrazów lub większych fragmentów, a także na zmianach w ich kolejności, można wykonywać bez jakichkolwiek przepisywań. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można zmieniać układ graficzny (ilość liter w wierszu, odstęp miedzy wierszami itd.) wprowadzonego już tekstu. Zalety posługiwania się edytorem tekstowym uwydatniają się szczególnie w przypadku, gdy praca ma polegać na analizie gotowego już tekstu. Pracę taką należy oczywiście rozpocząć od sporządzenia roboczej kopii tekstu, który ma być poddany analizie. Dalsze czynności, jak podział analizowanego tekstu na części, zaznaczanie relacji miedzy tymi częściami, wyróżnianie odpowiednich fragmentów czy nanoszenie własnych uwag (być może inna czcionka niż ta, w której został zapisany analizowany tekst) mogą odbywać się w podobny sposób, jak omówiona wyżej praca nad tekstem własnym. Nietrudno spostrzec, ze produkt takiej analizy, tj. opracowanie o charakterze schematu lub komentarza najprościej pisać jako dokonywane przy użyciu edytora tekstowego dalsze przetworzenie tekstu analizowanego lub jego kopii.