POSTĘP W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA GOTOWEGO

Wybierając edytor należy w związku z tym zadbać przede wszystkim o wygodną    realizację tzw. operacji blokowych, tj. operacji umożliwiających kopiowanie, przenoszenie (oraz, w razie potrzeby, kasowanie) zarówno krótszych jak i dłuższych odcinków tekstu, a także operacji wyszukiwania zadanych fragmentów tekstu i zastępowania tych fragmentów innymi. Drugim rodzajem oprogra­mowania, w zakresie którego dokonał się ostatnio znaczny postęp, są systemy zarządzania bazami danych. Systemy te charakteryzują się zwykłe dużym stopniem uniwersalności, możliwością łatwego dostosowywania do bardzo różnych nieraz potrzeb, a także wygodnymi sposobami wymiany informacji z użytkownikiem. Poza możliwością tworzenia podręcznych wykazów (np. literatury) systemy takie pozwalają budować tzw. sieci odsyłaczowe, przy pomocy których można tworzyć merytoryczne notatniki znacznie wygodniejsze w użyciu niż notatniki tworzone przy pomocy edytorów. Oceniając postęp w zakresie oprogramowania gotowego należy brać pod uwagę, że oferowane obecnie produkty charakteryzują się – ogólnie biorąc – znacznie większym komfor­tem ( przyjaznością ) dialogu, niż miało to miejsce jeszcze przed niewielu laty. Typowym elementem tego komfortu jest np. szerokie stosowanie tablic wyboru („menu”), ograniczające sterowanie pracą komputera do wskazywania mu zadanej opcji na wyświetlonej przezeń liście aktualnie dostępnych możliwości, a także chętne stosowanie piktogramów („ikon”), szczególnie wygodne dla użytkownika mniej biegłego we współczesnym międzynarodowym języku informatyki, jakim jest angielski.